Organizaciona struktura
 
Organi upravljanja društva su Odbor direktora, Izvršni direktor  i Sekretar.Odbor direktora

Izvšni direktor

Sekretar Društva

Sektori:

Sektor opštih i pravnih poslova

Tehnički sektor

Sektor prodaje i marketinga

Finansijsko računovodstveni sektorSekretar DruštvaAleksandra Mitrović
dipl.pravnica

Tel:  +382 20 620 365
Fax: +382 20 625 287

e-mail: aleksandra.mitrovic@cfssi.me